Historie

HISTORIE

 

1995
Det første selskapet i NST Gruppen, NST Contracting as, ble etablert i 1995.

I starten og de første årene drev selskapet stort sett med stillas og overflatebehandling for skipsverftene, og dette driver NST Contracting as i dag fortsatt med som en av sine hovedaktiviteter, selv om markedet er endret.

De påfølgende år utvidet vi tilbudet til våre kunder med tilkomstteknikk, industriell rengjøring, ultrahøytrykksrengjøring og annet som naturlig kunne høre under stillas- og overflatebehandling.

Markedet for denne aktiviteten endret seg noe fra å være konsentrert stort sett om skipsverft, til også å omfatte smelteverk og annen fabrikkindustri, rederier, riggselskaper og andre typer industribedrifter.

1997
NST Contracting as kjøpte et konkursbo etter et selskap som hadde drevet med såkalt UHT (ultrahøytrykk) rengjøring med maskiner, og aktiviteten ble lagt i eget selskap ved at datterselskapet NST Møre as ble etablert i Mauseidvåg, Sula, utenfor Ålesund.

Etter noe tid ble det bestemt å flytte driften fra Ålesund til hovedkontoret i Haugesund, og selskapet endret samtidig navn til NST Ultrahøytrykk as.

1999
Da vi stadig hadde påtrykk fra en del av våre kunder om å utføre inspeksjonsarbeid med såkalte NDT tjenester, etablerte vi et nytt datterselskap, NST Inspection as.

2002
I 2002 var det grunnet svakt marked nødvendig å omorganisere aktivitetene våre, og vi endret da på selskapsstruktur og tjenester for å få en renere struktur som var tilpasset tiden, og å være mer fleksible og bedre rustet for svingningene i markedet.

Selskapsstrukturen ble omorganisert og det ble stiftet enda to nye selskaper, og man organiserte seg med et morselskap, NST Industries as, og de øvrige selskaper som datterselskaper. Man begynte samtidig å bruke NST Gruppen som markedsnavn på konsernet.

Som en følge av dette ble NDT tjenesten lagt ned, mens overflateinspeksjon av naturlige årsaker ble lagt til NST Contracting as sammen med UHT aktivitetene og øvrig overflatebehandling. NST Ultrahøytrykk as og NST Inspection as sto som en følge av dette uten aktivitet.

Overflatebehandling i bred forstand er fremdeles en av NST Gruppens hovedaktiviteter.

2003
Vi så det deretter som en nødvendighet å se på muligheter i utlandet da EU ville få 10 nye medlemsland i 2004, og Norges grenser ville bli åpnet for både arbeidskraft og selskaper fra en rekke lavkostland. Vi etablerte derfor UAB NST Baltija i Vilnius, Litauen i 2003, etter både forstudier og å ha hatt et representasjonskontor der i forkant.

I starten var hensikten å skaffe personell til egne selskaper, og være i stand til å møte konkurranse fra utenlandske aktører. Etter hvert ble vi kontaktet av andre selskaper som slet med et diffust regelverk, og andelen utleie til selskaper utenfor NST Gruppen økte.

NST Baltija fikk senere en uoverensstemmelse med Arbeidstilsynet i Norge rundt tolkingen av regelverket vedrørende avlønning av utenlandske arbeidere, og tok derfor selv tolkingen til rettsapparatet for å få dette avklart.

I tiden mens rettsprosessen pågikk ble NST Gruppen som helhet utsatt for sterk negativ hets fra enkelte fagforeninger, media og konkurrenter som utnyttet situasjonen – tross at man hadde en åpen sak gående i rettsapparatet. Andre store aktører kom på banen med tilsvarende sak, og saken ble vunnet i EFTA domstolen. Etter at denne dommen senere ble omgjort i Norge, trakk NST Baltija seg fra saken, og en avgjørelse fra laveste instans hvor selskapet ikke fikk medhold for sitt syn ble stående. Vi rettet oss da etter dette.

Utleie av personell er fortsatt en betydelig aktivitet i NST Gruppen.

2004
Vi vurderer hele tiden andre forretningsområder i tillegg til eksisterende og er ute etter synergiske aktiviteter, og startet derfor aktiviteter i byggebransjen, hvor vi i starten holdt oss til typiske tjenester innen overflater. Aktiviteten ble lagt i et av de eksisterende selskaper, NST Ultrahøytrykk as, som da skiftet navn til NST Byggservice as. Denne tjenesten har vi i dag utvidet til å omfatte mye mer enn gulv- og malingsarbeid som vi begynte med. I dag utføres mur- og flisarbeid, samt tømmerarbeider i tillegg.

Dette har ført til at tjenester til byggebransjen i dag også er et av våre hovedforretningsområder.

2006
På denne tiden opplevde de fleste bransjer mangel på personell, og for mer tilgang etablerte vi kontakter i Tyskland, og etablerte oss med egen representant i Romania. Vi valgte å etablere oss i Constanta på Svartehavskysten.

2007
Dette året skiftet vi lokasjon i Romania fra Constanta ved svartehavskysten til Brasov i Transilvania, og åpnet samtidig eget kontor.

Samtidig etablerte vi oss i Zaporoshye i Ukraina med egen representant, som arbeidet spesielt med å få arbeidstillatelse til ukrainere i EU på raskest mulig tid.

2008
Våre stadige vurderinger av andre forretningsområder førte til at vi i 2008 startet opp med renholdstjenester, både for det profesjonelle og private marked, og med tillegg av en del hjemmetjenester til privatmarkedet. Vi la denne aktiviteten i et av våre eksisterende selskaper, NST Inspection as, som endret navn til NST Renhold as.

Dette førte da nødvendigvis i tillegg til at vi beveget oss inn i privatmarkedet, noe vi tidligere ikke har arbeidet i, bortsett fra i begrenset grad i forbindelse med leilighetsbygg. Dette betydde nye utfordringer og en annen form for drift, da man fikk en rekke mindre kunder å forholde seg til, i stedet for få og store.

Det er en målsetting at renhold og hjemmetjenester skal bli en like stor aktivitet for NST Gruppen som våre øvrige hovedaktiviteter.

Samtidig ble kontoret i Ukraina lagt ned i slutten av 2008 da behovet for ukrainsk arbeidskraft avtok med den tiltakende finanskrisen.

Videre ble det i 2008 bestemt å utrede behov for helsetjenester i Litauen

2009
UAB NST Baltija ble sommeren 2009 godkjent som helseforetak i Litauen etter et års forberedelser, og helsetjenester i egen regi og utleie av helsepersonell ble startet opp.

Den såkalte finanskrisen begynte å gjøre seg gjeldende i Norge.

2012
Vi bestemte dette året å legge våre regnskaper til Vilnius, Litauen. Disse er med suksess i ettertid håndtert derfra.

I slutten av året ble det bestemt å legge ned kontoret i Romania, da rumensk arbeidskraft ikke lenger var aktuelt for selskapene.

2014
Da vi hadde flere regnskapsår gjennomført med regnskaper for de norske selskapene fra vårt utenlandske kontor, med gode attester fra revisor, bestemte vi å tilby denne muligheten også til eksterne selskaper og lokalt i Litauen.

Dette førte til at det ble etablert nok et selskap i Litauen, UAB NST Accounting. Selskapet har hatt fin vekst, og har i dag enkeltkunder med omsetning over 100 mill NOK.

2015 jubileumsåret
NST Gruppen ser på muligheter for å etablere selskap i Andalucia i Spania. Dette både for å tilby våre tjenester, samt å skaffe ressurser til øvrige selskaper.

2016
Vi startet import av fliser og andre byggevarer til eget bruk, som er tenkt også å tilby til andre aktører i markedet.

2020
I 2020 har NST Gruppen 25 års jubileum.